How | Kako

How our coaching works

We will develop your story, look for new strategies and possibilities, check progress, and continue the journey towards your set goals, taking small steps in a relaxed, supportive and confidential environment. Together we will rejoice and celebrate your progress.

With creative approaches and consistent cooperation, we will stimulate your creative potential and implement new possibilities for personal progress and sustainable achievements.

What are our coaching sessions like?

In the first, free session, we get to know each other and create a personalized plan for your personal progress. We explore how to take steps towards your goals and success with more inspiration, stability and consistency, with a new affective narrative designed just for you.

Moving forward, you can decide on:

a) 1:1 coaching in person – weekly/monthly/as agreed
A package with weekly or monthly in-person sessions, for a holistic coaching experience.

OR

b) 1:1 online coaching – weekly/monthly/as agreed
A package with weekly or monthly online sessions.

We coach individuals individually, but also in groups if desired.

To book your session please get in touch via
anm@mulej-vizije.si or call 041 341 359.

The first introductory session is free of charge.

Kako poteka naš coaching

V sproščenem, podpornem in zaupnem okolju bomo razvijali vašo zgodbo, iskali nove strategije in možnosti, preverjali napredek in po malih korakih nadaljevali pot do zastavljenih ciljev. Skupaj se bomo veselili in proslavljali vaše napredke.

S kreativnimi pristopi in konsistentnostjo našega sodelovanja bomo spodbudili vaše ustvarjalne potenciale in implementirali nove možnosti za osebni napredek in trajnostno doseganje rezultatov.

Kako poteka coaching?

Na brezplačnem prvem srečanju se spoznamo in naredimo personaliziran načrt vašega osebnega napredka. Raziščemo kako z več navdiha, stabilnosti in konsistentnosti naredimo korake do vaših ciljev in uspeha, z novo delujočo zgodbo oblikovano prav za vas.

V nadaljevanju se lahko odločite za:

a) 1:1 coaching v živo – tedensko/mesečno/po dogovoru

Paket s tedenskimi ali mesečnimi srečanji v živo, za celostno coaching izkušnjo.

ALI

b) 1:1 online coaching – tedensko/mesečno/po dogovoru
Paket s tedenskimi ali mesečnimi srečanji online.

Posameznike usposabljamo individualno, po želji pa tudi skupinsko.

Za rezervacijo termina pišite na
anm@mulej-vizije.si ali pokličite 041 341 359.

Uvodno srečanje je brezplačno.

The energy of words inspires images
the touch of thoughts stirs the heart
we are building the harmony of the future.

Energija besed navdahne podobe
dotik misli razvname srce
gradimo harmonijo prihodnosti.

“Anamarija Nuša knows how to bring out the best in me. I now hvae more energy, am more liveely, efficient and more creative.”

Simona

“Anamarija Nuša is fantastic, with strong visualization capabilities and intuition that helps people discover new worlds, so that new possibilities and opportunities unfold for them. She guides people wholeheartedly and with enthusiasm towards exceptional results.”

Marija

“With her infectious enthusiasm and playfulness, Anamarija always leads me to learn how to follow my priorities, goals and beliefs. And to discover hidden potentials and strengths, to release my intuition and recognize my inspirations”… “It’s nice and easy with you, Anamarija, because you don’t judge, you accept everything, you encourage me, you believe in me, you celebrate my smallest successes. You always know when I need your gentle but persistent encouragement, enthusiasm for life and creativity, which brings my energy to a new level.”

Maja

“I am happy that we are on this journey together, that you can travel with me with your extraordinary creative wisdom, create incredible vibrations and lead me to wonderful emotional experiences and my positive transformations.”

Mojca

“A very relaxed atmosphere, inspiring, excellently conducted workshop with Anamarija and Eva, practically oriented inwards and outwards. A journey that, like an effortless dance, leads to oneself, liberates, uncovers new aspects of personal growth, awakens potentials and strengths in a creative way. It leads the individual to deepen their satisfaction and to make sense of their own way of self-realization. Anamarija Nuša, your enthusiasm and optimism, which you spread and give to the surroundings and to everyone present, is admirable. Wonderful, self-sacrificing, unique.”

Milena

Join us!

»Anamarija Nuša zna iz mene privabiti vse najboljše. V meni je zdaj več živosti, več energije, več učinkovitosti, ustvarjalnosti.«

Simona

»Anamarija Nuša je fantastičen kovč z močno vizualizacijo in intuicijo, ki pomaga odkriti ljudem nove svetove, da se mu odvijejo nove možnosti in priložnosti. Človeka srčno vodi in z navdušenjem do izjemnih rezultatov.« 

Marija

»Anamarija me s takim nalezljivim navdušenjem in igrivostjo pripelje do spoznanj, kako slediti svojim prioritetam, ciljem in prepričanjem. In da ob tem odkrijem skrite potenciale in moči, da sprostitim svojo intuicijo in prepoznam svoje navdihe«… »S tabo Anamarija je lepo in lahko, ker ne obsojaš, vse sprejemaš, me spodbujaš, verjameš vame, se veseliš mojih najmanjših uspehov. Ob tem pa kar sama začutiš kdaj potrebujem tvojo nežno, a vztrajno spodbudo, navdušenje nad življenjem in kreativnostjo, ki dvigne mojo energijo.«

Maja

»Veseli me to, da sva skupaj na tem potovanju, da lahko s tvojo izjemno kreativno modrostjo potuješ z menoj, ustvarjaš neverjetno vibracijo in pripelješ do čudovitih čustvenih izkustev in moje pozitivne transformacije.«

Mojca

»Zelo sproščeno vzdušje, navdihujoče, lahkotno, odlično vodena delavnica z Anamarijo in Evo, praktično usmerjena navznoter in navzven. Potovanje, ki kot lahkoten ples pripelje do sebe, osvobaja, odstira nove vidike osebnostne rasti, na ustvarjalen način prebudi potenciale in moči, posameznika vodi, da poglobi zadovoljstvo in osmisli lasten način samouresničevanja. Anamarija Nuša, tvoj zanos, in optimizem, ki ga širiš ter podarjaš okolici in vsem prisotnim je občudovanja vreden. Čudovito, požrtvovalno, edinstveno.«

Milena

Pridružite se nam!

Book your coaching session

To book your session please get in touch via
anm@mulej-vizije.si or call 041 341 359.

The first introductory session is free of charge.

Rezervirajte svoj termin

Za rezervacijo termina pišite na
anm@mulej-vizije.si ali pokličite 041 341 359.

Uvodno srečanje je brezplačno.